Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW KULTUROWYCH RAVEN

Prosimy Państwa o zapoznanie się z naszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i przed podaniem jakichkolwiek danych:

1)    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

a)     Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale  niezbędne do rozpatrywania i odpowiedzi na przedstawiane oferty oraz do zawierania i wykonywania umów.

b)    Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W każdej chwili mają Państwo prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W ramach naszej polityki prywatności mają Państwo w szczególności prawo do:

I)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
II)     sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych,
III)   usunięcia danych, jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa,
IV)   ograniczenia przetwarzania danych,
V)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
VI)   przenoszenia danych,
VII)  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

c)     Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Instytut Studiów Kulturowych RAVEN
Małgorzata Kalinowska
ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź
NIP: 6442299772
REGON: 276614308
Wpis do CEIDG

d)    Administratorem danych osobowych neswlettera Instytutu Raven jest:

FreshMail Sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków
NIP: 6751496393
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, Wysokość kapitału zakładowego: 144.200,00 zł

e)    Instytut Studiów Kulturowych RAVEN dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować użytkownikom naszego serwisu ochronę prywatności, które odpowiadają standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych Unii Europejskiej oraz w przepisach zawartych w krajowym porządku prawnym, w szczególności w:

I)      rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO”),
II)     ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
III)   ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
IV)   ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

f)      Instytut Studiów Kulturowych RAVEN dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć wszystkie Państwa dane osobowe w trakcie przekazywania ich nam przez Państwa i ochronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Ze szczególną uwagą staramy się dbać o to, aby nasza strona internetowa nie zawierała żadnych treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem.

g)     Użytkownicy, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinni co do zasady, bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych, składać zamówień, subskrybować naszego newslettera. Instytut Studiów Kulturowych RAVEN nie ma możliwości weryfikacji zakresu posiadanej przez użytkowników naszego serwisu zdolności do czynności prawnych.

h)    Oświadczamy, że Instytut Studiów Kulturowych Raven nie profiluje danych osobowych ani też nie podejmuje decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

i)      Strona internetowa Instytutu Studiów Kulturowych RAVEN może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W razie przekierowania użytkownika na prowadzące z nich strony internetowe, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na nich odrębnymi zasadami dotyczącymi prywatności i plików „cookies”.

j)      To samo dotyczy klientów fanpage’a, prowadzonego przez Instytut Studiów Kulturowych Raven w serwisie społecznościowym Facebook.

k)     Oświadczamy również, że żadne z podejmowanych przez nas lub operatora naszego serwisu działań w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

l)      Jednocześnie informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek).

m)   Przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody klienta. Klient może wyrazić taka zgodę za pomocą ustawień zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej. Dlatego prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki i jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies, prosimy o zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniej opcji. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Zalecamy sprawdzanie ustawień tzw. „cookies” w wykorzystywanych przez Państwa przeglądarkach w celu skonfigurowania ustawień zgodnie z Państwa intencjami.

 

2)    CELE I ZAKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH.

a)     Wszelkie uzyskane przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie przez Instytut Studiów Kulturowych RAVEN, jedynie w celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi użytkowników serwisu i nie zostaną udostępniane żadnym innym podmiotom, chyba, że:

I)      uzyskamy na to uprzednią  zgodę osoby, których one bezpośrednio dotyczą,
II)     obowiązek przekazania tych danych będzie wynikać z przepisów prawa,
III)   jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartych z użytkownikami umów.

W tych przypadkach przekazanie Państwa danych może dotyczyć podmiotów, takich jak:

  • firmy kurierskie lub partnerzy handlowi świadczący na naszą rzecz usługi o charakterze pomocniczym,
  • banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania ciążących na Instytucie Studiów Kulturowych Raven obowiązków (np.: urzędy skarbowe, Inspekcja pracy, ZUS, sądy powszechne i administracyjne, mediatorzy, itp.),
  • podmioty świadczące na rzecz Instytutu Studiów Kulturowych Raven usługi niezbędne do prowadzenia działalności i realizacji umowy, w tym usługi księgowe.

b)    Państwa dane osobowe administrowane przez Instytut Studiów Kulturowych Raven przetwarzane będą w następujących celach:

I)      Rozpatrywania skierowanych do nas ofert, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów.
II)    Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Instytucie Studiów Kulturowych Raven, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
III)  Rejestracji na wydarzenia organizowane przez Instytut Studiów Kulturowych Raven: w procesie zakupu biletów i komunikacji związanej z rejestracją i uczestnictwem w tych wydarzeniach.
IV)  Dokumentacji przebiegu wydarzeń, w tym w formie nagrań elektronicznych tych wydarzeń, w których opisie jest to jasno zaznaczone, a także zdjęć, które mogą być opublikowane na stronie internetowej i serwisach społecznościowych Instytutu Raven.
V)    W procesie zakupu produktów księgarni internetowej Instytutu Studiów Kulturowych Raven.
VI)  W kierowaniu do Państwa treści marketingowych,  zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kierowane do Państwa treści marketingowe w trakcie wykonywania umowy są uzależnione od tego, na jaką drogę komunikacji wyrazili Państwo zgodę.
VII) W realizacji prawnie uzasadnionego interesu Instytut Studiów Kulturowych Raven polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem określonym treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych.

 

3)   OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

a)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem.

b)   Będą archiwizowane i przetwarzane, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Instytut Studiów Kulturowych Raven. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

c)    Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych może każdorazowo zostać przedłużony, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem, np. w celu odnowienia licencji, zakupu praw, itp.

d)   Jeżeli dane osobowe przetwarzane były na podstawie tzw. zgody marketingowej, mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez nasz Instytut, mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych pod adresem: contact@raven.edu.pl, lub przesyłając informacje na adres Instytutu:

Instytut Studiów Kulturowych Raven
ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź

Nasza klauzula informacyjna może podlegać zmianom, o których będziemy informować na bieżąco za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.