Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Instytutu Studiów Kulturowych Raven
obowiązujący od 01 października 2020 roku:

 

 • 1. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie, ilekroć mowa o:

Dniach Roboczych: należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i świąt określonych w przepisach o dniach wolnych od pracy,
Karcie produktu: należy rozumieć pojedynczą podstronę sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie lub Wydarzeniu,
Kliencie: należy rozumieć przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
(w wypadkach prawem przewidzianych także ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu  internetowegowww.raven.edu.pl, w tym dokonująca w nim zakupów,
Kodeksie: należy rozumieć przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami,
Koncie: należy rozumieć przez to Usługę Elektroniczną, oznaczony indywidualną nazwą identyfikującą jego posiadacza (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę w czasie rejestracji, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Konsumencie: należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego),
Koszyku: należy przez to rozumieć możliwość utworzenia listy produktów sporządzonej z oferowanych
w sklepie Produktów i Usług na podstawie wyborów Klienta,
Newsletterze: rozumie się przez to elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną przez Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej, umożliwiającą Klientom automatyczne otrzymywanie wiadomości zawierających informacje min. o Produktach i Usługach, w tym nowych Produktach i Usługach oraz promocjach dostępnych w Sklepie.
Polityka prywatności: należy przez to rozumieć zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych danych osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki administratora danych, która znajduje się pod adresem https://raven.edu.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
Produkcie: należy przez to rozumieć rzeczy sprzedawane w sklepie,
Przedsiębiorcy: należy przez to rozumieć Klienta korzystającego ze Sklepu w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
Regulaminie: należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
Sklepie: należy rozumieć przez to serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.raven.edu.pl,
Sprzedawcy: należy rozumieć przez to Instytut Studiów Kulturowych Raven Małgorzata Kalinowska, NIP: 6442299772, REGON: 276614308  ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź, adres poczty elektronicznej: contact@raven.edu.pl, telefon kontaktowy (+48) 603635824, prowadzący Sklep.
Terminie dostawy: należy przez to rozmieć czas pomiędzy chwilą, w której Klient dokonał zapłaty a przekazaniem przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi.
Umowie Sprzedaży: należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
Usłudze Elektronicznej: rozumie się przez to usługę wskazaną w niniejszym Regulaminie, świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
Wydarzeniu: należy przez to rozumieć usługi świadczone w formie organizowanych przez Sprzedającego seminariów, seminariów superwizyjnych, warsztatów i wykładów, w których Klient ma możliwość uczestniczenia po zakupieniu biletu.
Zamówieniu: rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Sklepu,
Administrator danych osobowych Newslettera– FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków, NIP: 6751496393, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000497051, Wysokość kapitału zakładowego: 144.200,00 zł

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu.
2.     Regulamin stosuje się do Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że w danym postanowieniu Regulaminu wyraźnie określono, iż jest wyłącznie skierowane albo do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
3.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
4.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale jest konieczne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu.
5.     Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
6.     Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca może korzystać z praw przyznanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, jak również prawo żądania usunięcia tych danych, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.     Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
·       na adres pocztowy: Instytut Studiów Kulturowych Raven, ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź
·       poprzez adres email: sklep@raven.edu.pl
·       w sprawie biletów na wydarzenia: sklep@raven.edu.pl
·       w sprawie zakupów w księgarni: sklep@raven.edu.pl
·       w sprawach ogólnych: contact@raedu.pl
·       telefonicznie: (+48) 603635824

 

 • 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach
o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ
na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
2.     Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

 • 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SKLEPU

1.     Sklep umożliwia dostęp do Usług Elektronicznych w postaci Konta oraz Newslettera.
2.     Korzystanie z Konta jest dobrowolne oraz nieodpłatne i polega na zapamiętaniu danych Klienta przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta.
3.     Utworzenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu. Podczas tworzenia Konta Klient wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Polityce Prywatności dostępnej na stronach Sklepu.
4.     Klient może posiadać tylko jedno konto.
5.     Podczas tworzenia Konta Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
6.     Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie. Usunięcie Konta oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
7.     O żądaniu usunięcia Konta Klient informuje Sprzedającego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@raven.edu.pl. Sprzedawca niezwłocznie usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie, nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania żądania Klienta.
8.     Po zalogowaniu się na utworzone Konto Klient uzyskuje możliwość dostępu do Koszyka i składania Zamówień oraz otrzymywania informacji o nowościach i zmianach na stronie internetowej.
9.     Klient zobowiązany jest do:
·       niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą Sklepu treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
·       korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.
10.   Zakazane jest udostępnianie przez Klienta loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku zawinionych zachowań Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
11.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta z ważnych powodów, którymi są:
·       naruszenie przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osób trzecich oraz dobrych obyczajów,
·       posiadania przez Klienta więcej niż jednego konta,
·       podanie (więcej niż jeden raz) nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta zamawiającego Produkty lub Usługi płatne przy odbiorze, przez co Sprzedawca nie jest w stanie ustalić adresata,
·       inne powtarzające się naruszenia Regulaminu.
12.   W przypadkach, o których mowa w ust. 11 Regulaminu Sprzedawca, przed zablokowaniem Konta wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń i usunięcia uchybień w terminie 14 dni, informując jednocześnie o treści ust. 11, a w wypadku nie zaprzestania naruszeń i nie usunięcia uchybień po upływie tego terminu zablokuje Konto.
13.   Sklep umożliwia Klientom korzystanie z Usługi Newslettera, co wymaga podania adresu poczty e-mail, na który ma być przesyłany Newsletter i kliknięciu pola ze znakiem „Zapisz się”.
14.   Usługę Newslettera można także uzyskać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub przy składaniu Zamówienia.
15.   Z chwilą utworzenia Konta albo złożenia zamówienia Klient, który wyraził taką wolę zostaje objęty Usługą Newslettera. Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych przetwarzanych w związku z usługą Newslettera
16.   Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W dowolnym momencie Klient ma możliwość wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail Sprzedawcy.

 

 • 5. PRODUKTY I WYDARZENIA

1.     Informacje o Produktach i Wydarzeniach prezentowanych w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.     Sprzedawca może wprowadzać akcje promocyjne na wybrane Produkty lub Wydarzenia. Informację o wysokości rabatu, Produktach lub Wydarzeniach objętych akcją promocyjną oraz czasie trwania akcji promocyjnej zamieszczane będą na Karcie Produktu oraz w kategorii przecena/wyprzedaż.
3.     Jeżeli Produkty przeznaczone do akcji promocyjnej lub przeceny będą stanowiły końcówki nakładów, lub będą to egzemplarze z uszkodzeniami, informacja taka zostanie udostępniona na Karcie Produktu.
4.     Szczegółowa charakterystyka dostępnych w Sklepie Wydarzeń zamieszczana jest każdorazowo na Karcie Produktu. Zawiera ona co najmniej:
·       tytuł i rodzaj wydarzenia (np. Niewinność i jej utrata – Seminarium),
·       tematykę, jakiej poświęcone jest Wydarzenie,
·       informację, o szczególnym charakterze Wydarzenia (np. szkoleniowym, kulturalnym) oraz, czy w związku z tym przeznaczone jest wyłącznie dla Klientów posiadających określony profil zawodowy,
·       miejsce i termin organizowanego Wydarzenia,
·       czas trwania wydarzenia,
5.     Do Wydarzeń o charakterze kulturalnym stosuje się w szczególności § 9 ust. 9 Regulaminu, o czym Sprzedawca każdorazowo informuje na Karcie produktu.
6.     Cena podana na Karcie Produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
7.     Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów i Wydarzeń. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
8.     Informacje o ograniczeniach dostępności poszczególnych Produktów lub Wydarzeń będą zamieszczone na przypisanej im Karcie Produktu. Produkty lub Wydarzenia niedostępne w sprzedaży oznaczone są wyrażeniami: „Niestety bilety nie są aktualnie dostępne” i „Brak Produktu” lub innymi o tożsamej treści.

 

 • 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.     Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2.     W sprawach dotyczących Zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu Zamówienia lub mailowo na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia.
3.     Każdy Klient odwiedzający Sklep posiada koszyk gościa. Pozwala to na przechowywanie wybranych pozycji w tymczasowym koszyku.
4.     Każdy zarejestrowany i zalogowany na Konto Klient sklepu posiada Koszyk, który pozwala na dodawanie zamówień.
5.     Jeżeli Klient odwiedzający Sklep po dodaniu pozycji do koszyka gościa zdecyduje się zarejestrować i utworzyć Konto, posiadając od tego momentu koszyk użytkownika, wówczas zawartość koszyka gościa zostanie połączona z koszykiem użytkownika automatycznie.
6.     Do złożenia Zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
7.     Klient nie będący Konsumentem może poinformować o tym Sprzedawcę, iż Umowę Sprzedaży określonego Produktu lub Wydarzenia zawiera bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową.

 

 • 7. WARUNKI I SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.     Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto, zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne należności publicznoprawne. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
2.     Podczas procedury składania zamówienia, w tym również w chwili złożenia przez Klienta oświadczenia o woli zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient jest informowany o łącznej wartości (wraz z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi) Zamówienia, jak również o kosztach dostawy (opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, wynikających z zawieranej Umowy Sprzedaży.
3.     Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4.     Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie – na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji (utworzenia Konta), albo podczas składania Zamówienia (jeżeli zamówienie składane jest przez Klienta, który nie posiada Konta).
5.     Wysłane Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
6.     Klient rozpoczyna realizację Zamówienia potwierdzając Zamówienie poprzez aktywowanie (kliknięcie) linku znajdującego się w treści maila otrzymanego od Sprzedającego.
7.     Po otrzymaniu płatności Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji o czym informuje Klienta w sposób, o którym mowa w ust. 5.
8.     Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji (po otrzymaniu płatności) oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.     Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o których mowa w ust. 5, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
10.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5, na co Klient wyraża zgodę. Wiadomość ta zawiera co najmniej: podsumowanie zamówienia, informacje o prawie odstąpienia od umowy, linki do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 • 8. TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW

1.     W Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności:
·       gotówką przy osobistym odbiorze przesyłki,
·       przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
·       płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU, PayPal
2.     Klient, który wybrał sposób zapłaty przelewem, płatność elektroniczną albo kartą płatniczą, ma obowiązek dokonać płatności w terminie 2 Dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.     Klienta, który wybrał płatność przy odbiorze osobistym, obowiązany jest do dokonania płatności z tą chwilą.
4.     Uznaje się, że przy płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą Klient dokonał zapłaty
z chwilą uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedającego.
5.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej (np. w przypadku promocyjnej darmowej dostawy, lub odbioru osobistego).
6.     Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
7.     Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) jest udostępniany do wglądu na stronach Sklepu oraz w toku składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy zależy w szczególności od gabarytów i masy przesyłki oraz kraju dostawy.
8.     Klient może wybrać następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
·       przesyłka pocztowa,
·       przesyłka paczkomatowa,
·       odbiór osobisty, możliwy wyłącznie pod adresem: ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź – w dni wydarzeń odbywających się pod tym adresem, zgodnie z kalendarzem zamieszczonym na stronieraven.edu.pl w godzinach odbywania się tych wydarzeń, po uprzednim mailowym potwierdzeniu terminu lub w innym terminie ustalonym przez obie strony.
9.     W przypadkach innych niż odbiór osobisty, Termin dostawy wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano termin krótszy.
10.   Jeżeli Klient zakupi równocześnie Produkty o różnych Terminach dostawy, Terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.
11.   W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym Termin dostawy liczy się począwszy od dnia zawarcia umowy.
12.   Jeśli Klient nie odbierze przesyłki, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy oraz – jeśli nie odstąpi
od umowy – kosztami ponownego wysłania towaru.
13.   Jeśli Klient nie odbierze przesyłki oraz odstąpi od umowy, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy. Kwota zwrotu pieniędzy za Produkt pomniejszana jest o koszt przesyłki zwrotnej.

 

 • 9. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów lub Wydarzeń zakupionych
w Sklepie w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w § 9 ust. 8 regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla Produktów zakupionych w Sklepie od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) gdy polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
2.     W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument przesłał za pomocą e-mail podanego przy zawieraniu umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail sklep@raven.edu.pl lub adres pocztowy Instytut Studiów Kulturowych RAVEN, ul Żabia 12, 41-250 Czeladź. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, lub formularza dostępnego pod adresem https://raven.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.doc. Skorzystanie
z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.
3.     W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4.     W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, płatności otrzymane
od Konsumenta są zwracane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.     Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.     Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
8.     Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. W związku z tym Sprzedawca nie będzie przyjmował przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za związane z nimi koszty. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.
9.     Konsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia w odniesieniu do umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
e) o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

 • 10. RĘKOJMIA

1.     Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Odpowiedzialność wobec Konsumenta Sprzedawca ponosi na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili jego wydania Konsumentowi lub powstały z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
3.     W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania Produktu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania go Konsumentowi.
4.     Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
5.     Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
·       złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany Produktu na produkt bez wady i żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
·       złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
6.     Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7.     Jeżeli Konsument zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
8.     Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad.
9.     Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
10.   Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedawca w terminie 30 dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin 14 dni.
11.   Roszczenie Konsumenta o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi.

 

 • 11. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

1.     Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wydarzenia (dotyczy wyłącznie zakupionych biletów na Wydarzenia) nie później, niż na 7 dni przed dniem Wydarzenia. Dnia, w którym odbywa się Wydarzenie nie wlicza się do 7-dniowego terminu.
2.     W celu skorzystania z umownego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wydarzenia, Klient przesyła oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy na adres e-mail sklep@raven.edu.pl za pomocą e-mail podanego przy składaniu zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1.  Klient może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://raven.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.doc.
3.     Do zachowania terminu skorzystania z umownego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wydarzenia oświadczenie Klienta o odstąpieniu od tej umowy musi dotrzeć do Sprzedającego nie później, niż na 7 dni przed dniem Wydarzenia w taki sposób, aby Sprzedawca mógł się z nim zapoznać.
4.     Zapisy § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu stosuje się.
5.     W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Sprzedawca w wiadomości wysłanej na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia Klienta o skorzystaniu z umownego prawa odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Usługi, a następnie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania tego oświadczenia, dokonuje zwrotu dokonanej przez Klienta płatności.
6.     Przepisy niniejszego paragrafu ust. 1-5 nie uchybiają uprawnieniom Konsumenta, o których mowa
w § 9 Regulaminu.

 

 • 12. STOSUNKI Z PRZEDSIĘBIORCAMI

1.     Przepisy Regulaminu zawarte w paragrafie niniejszym dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
2.     Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, jeżeli Klient nie dokonał w terminie płatności.
3.     W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia niektórych sposobów płatności, a także może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wskazanego przez Klienta w Zamówieniu sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.     Sprzedawca, na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu, ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady.
5.     W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Sprzedawca, zgodnie z własnym wyborem wadę usunie, lub niezwłocznie wymieni Produkt na nowy. Sprzedającemu w takiej sytuacji przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy. W takim wypadku Sprzedawca zwróci Klientowi niebędącemu Konsumentem zapłaconą przez niego cenę.
6.     Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów nie będących Konsumentami jest w pozostałym zakresie wyłączona, w najszerszym możliwym zakresie wyznaczonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.     Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

 • 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta przyznanych mu ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym również ich wyłączenia albo ograniczenia.
W razie niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z bezwzględnie wiążącymi przepisami powszechnie obowiązującego w stosunkach z Konsumentami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
·       konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa – w celu zachowania zgodności z prawem,
·       konieczności usunięcia ewentualnych omyłek i poprawienia błędów,
·       rozbudowa lub/i zmiana funkcjonalności Sklepu,
·       zmian danych teleadresowych, lub identyfikacyjnych, zmiany linków elektronicznych,
·       zmian w procesie zawierania Umów Sprzedaży z Klientami,
·       dostosowania postanowień Regulaminu sprzedawanych do Produktów lub Usług,
·       poprawy jakości obsługi Klientów.
1.     O zmianach Regulaminu Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2.     Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.
3.     Aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna w Sklepie, w zakładce Regulamin (https://raven.edu.pl/sklep/regulamin).
4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014.

Czeladź, dnia 21 sierpnia 2020 roku

 

 

Regulamin bonów upominkowych Instytutu Studiów Kulturowych Raven
obowiązujący od 21 grudnia 2021 roku:

 

1.     Bon upominkowy pozwala na zakupy w sklepie internetowym www.raven.edu.pl.
2.     Bon upominkowy nie dzieli się na kilka zamówień.
3.     Zakup z bonem upominkowym może uwzględniać dopłatę różnicy do zamówienia o wyższej wartości.
4.     Ważność bonu upominkowego wynosi 12 miesięcy od daty jego zakupu.
5.     Bon upominkowy, ani przedawniony bon upominkowy nie podlega zwrotom i wymianie na gotówkę.
6.     W przypadku wyboru towarów o łącznej wartości niższej niż wartość bonu upominkowego niewykorzystana kwota przepada i nie może być zrealizowana podczas kolejnego zakupu.
7.     Bony podarunkowe nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami.
8.     Bon podarunkowy nie może zostać opłacony za pomocą kodu pochodzącego z bonu podarunkowego.
9.     Bon podarunkowy jest przesyłany na podany przez kupującego adres e-mail w formie pliku pdf.
10.   We wszystkich pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin sklepu.

Czeladź, dnia 21 grudnia 2021 roku