FreshMail.pl
Search:
Regulamin | RAVEN
21260
page-template-default,page,page-id-21260,page-child,parent-pageid-21251,edgt-core-1.0.1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Instytutu Studiów Kulturowych Raven obowiązujący od 1 lutego 2019 roku

Sklep internetowy Instytutu Raven jest aktualnie nieczynny, trwają prace techniczne. Swoją działalność rozpocznie w lutym 2019.

 

§ 1. DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych – Instytut Studiów Kulturowych Raven Małgorzata Kalinowska, ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź, NIP: 6442299772
Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
Adres reklamacyjny – Instytut Studiów Kulturowych Raven, ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź, Polska; email: sklep@raven.edu.pl
Dane kontaktowe – Instytut Studiów Kulturowych Raven, ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź, Polska; e-mail: contact@raven.edu.pl
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od produktów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu  internetowego www.raven.edu.pl, w tym dokonująca w nim zakupów .
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący w sklepie internetowym www.raven.edu.pl zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów kupującego.
Księgarnia internetowa – część serwisu www.raven.edu.pl obsługująca sprzedaż czasopism i książek.
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez kupującego.
Moment wydania rzeczy – moment, w którym kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez sprzedającego. Usługa świadczona za pomocą poczty elektronicznej umożliwia odbiorcom otrzymywanie wiadomości z informacjami dotyczącymi m.in. nowych produktów lub promocji.
Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych kupujących, prawa kupujących i obowiązki administratora danych, która znajduje się na stronie Polityka prywatności i cookies.
Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez sprzedającego w sklepie.
Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
Serwis sprzedający bilety –część serwisu www.raven.edu.pl obsługująca sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Instytut Studiów Kulturowych Raven
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.raven.edu.plza pośrednictwem, którego kupujący może złożyć zamówienie, obejmujący serwis sprzedający bilety i księgarnię internetową
Sprzedający – Instytut Studiów Kulturowych Raven Małgorzata Kalinowska, ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź, NIP: 6442299772, REGON: 276614308
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku kupujących.
Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:
·      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
·      nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił konsumenta
·      nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
·      została konsumentowi wydana w stanie niekompletnym
·      w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedającego lub osobę trzecią, za którą sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedającego
·      nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie – oświadczenie woli kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu sprzedającego bilety na wydarzenia i księgarni internetowej Instytutu Studiów Kulturowych Raven.
2.    Serwis sprzedający bilety i księgarnia internetowa prowadzą sprzedaż produktów za pomocą sieci Internet. Informacje o poszczególnych produktach zamieszczone są na kartach produktów.
3.    Klient może skontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

·      adres pocztowy: Instytut Studiów Kulturowych Raven, ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź
·      adres email:

w sprawie biletów na wydarzenia: alicja@raven.edu.pl
w sprawie zakupów w księgarni: sklep@raven.edu.pl
w sprawach ogólnych: contact@raven.edu.pl

·      telefonicznie: (+48) 603635824

 

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.     Do korzystania z serwisu sprzedającego bilety i księgarni internetowej konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
2.     Sprzedający zapewnia kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.raven.edu.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

§ 4.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.     Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.raven.edu.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2.   Informacje o produktach prezentowanych w sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.     Informacje o ograniczeniach dostępności poszczególnych produktów będą zamieszczone na karcie produktu, którego dotyczą. Produkty niedostępne w sprzedaży oznaczone są wyrażeniami: „Niestety bilety nie są aktualnie dostępne” (w wypadku serwisu sprzedającego bilety) i „Brak produktu” (w wypadku księgarni internetowej).
4.     W celu złożenia zamówienia klient musi:

·     dokonać wyboru zamawianych produktów,
·     wypełnić formularz zamówienia dostępnego na stronie sklepu oraz zaakceptować regulamin, albo zalogować się na konto,
·     zweryfikować poprawność podanych danych,
·     zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.

5.     Klient, przesyłając do sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów ze sprzedawcą. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres email stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy klientem, a sprzedawcą[E2] .
6.    W sprawach dotyczących zamówienia sprzedawca będzie kontaktował się z klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia.
7.    Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
8.    Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
9.    Klient zobowiązany jest do:

·     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
·     korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych kupujących oraz dla sprzedającego, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

10.  Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
11.  Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
12.  Wszystkie ceny podawane przez sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
13.  Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
14.  Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

·     potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez klienta adres email: podsumowania zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy
·     dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejscawydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, informacji gdzie można pobrać wzór formularza odstąpienia od umowy.

15.  Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

§ 5. CENA
1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronach produktów:

·      podawane są w złotych polskich,
·      zawierają podatek VAT,
·      nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Sprzedawca może wprowadzać akcje promocyjne na określone produkty. Informację o wysokości rabatu, produktach objętych akcją promocyjną, czasie trwania akcji promocyjnej zamieszczane będą na stronach produktu oraz w kategorii przecena/wyprzedaż.
3. Jeżeli produkty przeznaczone do akcji promocyjnej będą stanowiły końcówki nakładów lub będą to egzemplarze z uszkodzeniami, informacja o powyższym zostanie udostępniona na stronie produktu.
4. Klienci, składający zamówienie produktu, mogą otrzymać rabat uzgodniony ze sprzedawcą w ramach odrębnych ustaleń.
5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 6. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA
1.    Zawarcie umowy z klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez sprzedającego, o czym informuje on klienta drogą mailową.
2.    Realizacja zamówienia klienta dokonującego zakupu płatnego za pobraniem lub zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty klienta na koncie sprzedającego(co powinno nastąpić w terminie 2 dni od złożenia zamówienia) następuje dwa razy w tygodniu.
3.    W przypadku wyboru przez klienta formy płatności innej niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe kupującego są nieprecyzyjne i uniemożliwiają dostawę produktu, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
4.    Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez klienta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

 

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 prawa konsumenckiego.
2.    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument przesłał za pomocą e-mail podanego przy zawieraniu umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail sklep@raven.edu.pl lub adres pocztowy Instytut Studiów Kulturowych Raven, ul. Żabia 12, 41-250 Czeladź.  Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, lub formularza dostępnego pod adresem https://raven.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.doc Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.

3.    W wypadku produktów zakupionych w księgarni internetowej termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie za pomocą e-mail (podany przy zawieraniu umowy) oświadczenia przed jego upływem. Prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
4.    W wypadku produktów dostarczanych drogą cyfrową klient traci prawo do odstąpienia od umowy zakupu z chwilą rozpoczęcia[E5] wykonania umowy (np. pobrania plików z serwera, lub rozpoczęcia odtwarzania online). O utracie tego prawa jest informowany na karcie produktu.
5.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://raven.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.doc  lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
6.    Sprzedający niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na email (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
8.    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9.    Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Sprzedawcazastrzega prawo do odmowy przyjęcia przesyłek za pobraniem.
10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany produkt nie powinien nosić śladów użytkowania i powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. [E7]
11.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanej rzeczy przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia konsumentowi rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia lub oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie zwróci konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 prawakonsumenckiego.
12.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13.  Dla zwrotu produktu zakupionego w promocji przyjmuje się cenę zgodnie z paragonem, którą realnie uiścił konsument. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w promocji, konsumentowi zostanie zwrócona kwota, którą realnie uiścił za zwracany produkt, a nie wartość produktu bez uwzględnienia promocji.
14.  Konsumentowiprzysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art 38 prawakonsumenckiego.

 

§ 5. RĘKOJMIA
1.    Sprzedający na podstawie art. 558 §1 kodeksucywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). [E8]
2.     Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 kodeksucywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3.     W przypadku umowy z konsumentem, jeżeli wadafizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentuwydaniarzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania jejkonsumentowi.
4.     Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

·     złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany produktu na produkt bez wady i żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
·     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

5.     Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6.     Sprzedający jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad.
7.     Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8.     Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adresreklamacyjny.
9.     Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do opartych o art. 561 kodeksucywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie 30 dni (art. 7a prawakonsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksiecywilnym termin 14 dni.
10.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat odmomentuwydania produktu konsumentowi.
11.  Roszczenie konsumenta o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat odmomentuwydaniarzeczy konsumentowi.
12.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
13.  Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§ 6. KONTO KLIENTA
1. Sprzedawca umożliwia klientowi bezpłatnie utworzenie konta.
2. Utworzenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie księgarni internetowej i serwisu sprzedającego bilety pod adresem: www.raven.edu.pl oraz akceptację regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dokonując rejestracji klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
4. Klient może posiadać tylko jedno konto.
5. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do konta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta klienta w wyniku zawinionych zachowań klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie.
7. Po zalogowaniu się na utworzone konto klient ma możliwość:

·     dostępu do koszyka użytkownika i składania zamówień,
·     otrzymywania informacji o nowościach i zmianach na stronie internetowej.

8. Klient może żądać usunięcia konta w każdej chwili, informując o tym sprzedawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@raven.edu.pl. Sprzedawca usuwa dane i informacje zgromadzone na koncie w terminie 21 dni od otrzymania żądania klienta.
9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia konta bez zgody klienta w wypadku:

·     korzystania przez klienta z konta w sposób niezgodny z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
·     posiadania przez klienta więcej niż jednego konta,
·     podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez klienta,
·     niezaakceptowania przez klienta zmiany regulaminu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zmienionego Regulaminu na adres email klienta wskazany podczas rejestracji.

10. W przypadkach, o których mowa w pkt 9 sprzedający, przed usunięciem konta wezwie klienta do zaprzestania naruszeń i usunięcia uchybień w terminie 14 dni, informując jednocześnie o treści pkt 9, a po bezskutecznym upływie tego terminu usunie konto. W przypadku zmiany regulaminu klient wraz z treścią nowego regulaminu otrzyma informację, o usunięciu konta w sytuacji wyraźnego niezaakceptowania regulaminu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
11. Każdy odwiedzający sklep posiada koszyk gościa. Pozwala to odwiedzającym na przechowywanie ich wybranych pozycji w tymczasowym koszyku.
Każdy zarejestrowany i zalogowany na konto, klient sklepu posiada koszyk użytkownika, który pozwala na dodawanie zamówień.
12. Jeżeli odwiedzający po dodaniu pozycji do koszyka gościa zdecyduje się zarejestrować i utworzyć konto, posiadając od tego momentu koszyk użytkownika, wówczas zawartość koszyka gościa zostanie połączona z koszykiem użytkownika automatycznie.

 

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1.     Administrator danych osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danychosobowych, a także prawa kupującegozwiązane z jego danymiosobowymi.
2.     Administrator danych osobowych przetwarza daneosobowekupującychna podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami sprzedającego.
3.     Administrator danycho sobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
4.     Wyrażenie przez kupującegozgody na przetwarzanie danychosobowychjest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
5.     Na potrzeby realizacji zamówienia kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

·     adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu
·     miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki
·     email – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia
·     numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

6.     Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://raven.edu.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

 

§ 8. NEWSLETTER
1.     Korzystanie z newsletteranastępuje po podaniu w widocznym w sklepie polu „Zapisz się na newsletter” adresu poczty email, na który ma być przesyłany newsletter i kliknięciu pola ze znakiem „Zapisz się”.
2.     Na newsletter można zapisać się także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta lub składania zamówienia
3.     Z chwilą utworzenia konta albo złożenia zamówienia kupujący zostaje zapisany na newsletter.
4.  Korzystanie z newslettera jest bezpłatne.
5.  Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zapisujący się ma możliwość wypisania się z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedającego.

6. Administrator danych osobowych newslettera:

FreshMail Sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków
NIP: 6751496393
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000497051, Wysokość kapitału zakładowego: 144.200,00 zł

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.     Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw kupującego. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sprzedającydeklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2.     O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3.     Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla kupującego w zakładce regulamin (https://raven.edu.pl/sklep/regulamin/).W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK.Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Czeladź, 1 stycznia 2019 roku

Zapisz się do naszego newslettera

FreshMail.pl